HUISREGELS 1616 ENTERTAINMENT PER 06 JUNI 2020


De directie van 1616 Entertainment en de locatie directie conformeren zich aan de corona maatregelen voor bezoek aan theater en evenementen, zoals opgelegd door de regering, met betrekking tot het tegengaan van verspreiding van het Covid 19 (Corona) virus. Mochten de genoemde maatregelen in strijd zijn met de hierna vermelde huisregels, dan hebben de corona maatregelen in die gevallen de prioriteit.

 

De directie en vrijwilligers van 1616 Entertainment en het bestuur, personeel en vrijwilligers van de locaties waar een voorstelling of evenement plaats vindt, willen u een fijne dag of avond bezorgen. Om dat te bereiken zijn er algemene en aanvullende huisregels opgesteld voor alle locaties. Door het bezoeken van een voorstelling of evenement van 1616 Entertainment gaat u automatisch akkoord met de huisregels van 1616 Entertainment. U verklaart tevens dat u zich houdt aan de hierna volgende huisregels.

 

ALGEMENE HUISREGELS

 

01. TOEGANGSBELEID

  1. Voor het bezoeken van een van de voorstellingen georganiseerd door 1616 Entertainment is, in verband met de inhoud van de voorstellingen en indien niet anders vermeldt, een minimumleeftijd van 16 jaar vastgesteld. Jongere bezoekers hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene (18+) die zich kan legitimeren en na overleg met en na toestemming van de directie van 1616 Entertainment. Op verzoek dienen bezoekers zich te legitimeren bij twijfel over hun leeftijd en hun legitimatie te tonen aan een beveiligingsfunctionaris van 1616 Entertainment.
  2. Voor het bezoeken van een evenement is, tenzij anders is aangegeven,  geen minimum leeftijd vastgesteld. 
  3. De organisatie behoudt zich het recht voor, om zonder opgaaf van reden, bezoekers de toegang tot een voorstelling of evenement te weigeren.

 

02. BEZOEK RISICO

Bezoekers wonen een voorstelling of evenement bij voor eigen risico. De organisator 1616 Entertainment en bestuurders of beheerders van de locaties, zijn niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.

 

03. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE EN/OF DIEFSTAL

De organisator 1616 Entertainment en de bestuurders of beheerders van de locaties, waar een voorstelling of evenement plaats vindt, zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade toegebracht aan en/of diefstal van eigendommen en/of goederen van de bezoekers. Schadeclaims of aansprakelijkheid voor diefstal met betrekking tot eerder genoemde eigendommen en goederen worden bij voorbaat niet ontvankelijk verklaard en worden niet in behandeling genomen.

 

04. AANWIJZINGEN VRIJWILLERS

Bij uw bezoek aan een voorstelling of evenement  georganiseerd door 1616 Entertainment in samenwerking met de locaties bent u verplicht de aanwijzingen te volgen van de vrijwilligers van 1616 Entertainment, de beveiliging, de verkeersregelaars, medisch team en andere partijen betrokken bij een voorstelling of evenement. De vrijwilligers van 1616 Entertainment zijn herkenbaar aan opvallende kleding met het 1616 Entertainment logo of een badge, met daarop het 1616 Entertainment logo en de voornaam en/of functie van de desbetreffende functionaris.

 

05. ATRRIBUTEN EN KLEDING

Het is de bezoekers van een voorstelling of evenement  niet toegestaan attributen, (club)kleding, tekens woorden, teksten, symbolen, uitingen of vlaggen (mee) te dragen of zichtbaar voorhanden te hebben die aanstootgevend, discriminerend, beledigend en/of onrust dan wel agressie kunnen opwekken en daarmee tot verstoring van de openbare orde of openbare veiligheid leiden.

 

06. AANSTOOTGEVEND GEDRAG

Bezoekers van een voorstelling of evenement  die zich schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racistische en of discriminerende opmerkingen worden verwijderd en overgedragen aan de politie.

 

07. DRUGS EN ALCOHOLBELEID

De organisator 1616 Entertainment en de bestuurders of beheerders van de locaties, waar een voorstelling of evenement  plaats vindt, conformeren zich aan het lokale beleid van politie: er geldt dan ook een zero tolerance beleid m.b.t. tot soft- en harddrugs.

  1. Het bij zich dragen, verhandelen en/of gebruik maken van (soft en/of hard)drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding van deze regel wordt de overtreder, de toegang ontzegd en wordt deze persoon overgedragen aan de politie. Alle soorten hard en/ of softdrugs worden in beslag genomen.
  2. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Bezoekers die zich schuldig maken aan het verstrekken van alcohol aan minderjarige bezoekers, dan wel minderjarige bezoekers die zich schuldig maken aan het nuttigen van alcohol, worden verwijderd en overgedragen aan de politie.

08. NUTTIGEN VAN CONSUMPTIES

Het meenemen van dranken en/of etenswaren naar de locaties van een voorstelling of evenement  is niet toegestaan. Consumpties kunnen op locatie worden gekocht en mogen alleen genuttigd worden in de daarvoor bestemde ruimtes op de locaties en mogen niet buiten die ruimtes worden genuttigd of worden  meegenomen naar  andere ruimtes zoals bijvoorbeeld een theaterzaal zaal of het balkon.

 

09. MOBIELE TELEFOONS

Tijdens een theater voorstelling moeten Mobiele  telefoons, iPads, Tablets, Smartphones en dergelijke apparatuur worden uitgeschakeld om verstoring van de voorstelling, bij een eventuele oproep gericht aan u, te voorkomen. Alleen de vrijwilligers van de hulpdiensten en de leidinggevenden van 1616 Entertainment is het toegestaan om dergelijke apparatuur aan te laten staan voor het uitoefenen van hun werkzaamheden.

 

10. AUDIO, FOTO EN/OF VIDEO OPNAMES

Het is tijdens een voorstelling of evenement  niet toegestaan om audio, foto- en/of video opnames te maken met telefoons met foto/video mogelijkheden en/of (compacte) camera’s met of zonder afneembare lens. Het maken van voornoemde opnames is een schending van de privacy van uw medebezoekers en de opname rechten van professionele audio/video bedrijven die de rechten van de live registratie van een voorstelling of evenement  hebben verworven. 

 

11. BEELD- EN GELUID REGISTRATIE

Bij het bezoek aan een voorstelling of evenement   stemt u er mee in, dat u op beeld- en/of geluidsdragers kan worden vastgelegd en dat deze beelden openbaar gemaakt kunnen worden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Eventuele opnames van het publiek worden overigens alleen gemaakt als er sprake is van een vorm van interactie tussen het publiek en de uitvoerende artiest(en) en als de betreffende opnames een waardevolle toevoeging zijn voor de live registraties van een voorstelling of evenement. Dit ter beoordeling van de makers van voornoemde beeld- en geluid registraties.